Inspiration

Inspirationsfolder

I forbindelse med Store Bededag 2024 har vi lavet en folder med inspiration til bøn. Folderen kan både downloades til digital brug og i en printvenlig udgave (printes 2-sidet med 2 sider pr. ark).

Hold bedemøde i en eksisterende gruppe

Indtænk gerne allerede eksisterende fællesskaber, når I arrangerer bedeugen.
Hold fx et bedearrangement i ungdomsgruppen, i seniorklubben,
ifm. med spaghettigudstjenesten eller søndagsgudstjenesten.
På den måde sikrer, at bedeugens møder får forskellige udtryk
og dermed tiltrækker et bredt spektre af mennesker.

Inddrag unge i
planlægningen 
af bedeugen

I mange byer oplever man, at få unge deltager i bedeugen.
Forsøg så vidt muligt at inddrage ungdomsgrupper, IMU, m.fl. i løbet af den konkrete planlægning af bedeaftenerne. På den måde sikres tilgange, der bedst muligt imødekommer unge som målgruppe.

Samtale om bønslivet

En bedeaften kan også bruges til en samtale om deltagernes bønsliv: Hvorfor skal jeg bede? Hvornår beder jeg? Kunne det være en fordel at udvikle en fast bønspraksis? Hvilke faktorer i løbet af min dag giver mig en længsel efter Gud? Hvad er helt konkret med til at forstyrre min bøn? Hvad skal jeg gøre ved min modvilje mod at bede? Hvad kan jeg lære af mine erfaringer, så bønnen bliver levende og en integreret del af mit liv?

Samtalebøn

Når mange mennesker skal bede sammen, kan det virke inspirerende, at deltagerne fastholdes på, at man kun beder i en enkelt sætning eller to, inden den næste tager over.
Det skaber en dynamisk association
– og ofte en helt ny atmosfære.

Aktuelle bønner gøres synlige

Som optakt til bønnen, opfordrer mødelederen til, at alle mødedeltagere kommer med aktuelle bedeemner i tillæg til dem, der er nævnt i bedefolderen. Bedeemnerne skrives op og vises på en flipover, eller via projektor eller hvad, man nu har til rådighed. Under hele bedemødet er emnerne synlige for alle deltagere, så man kan kaste et blik op på det skrevne og vælge at bede for det, der ligger en på hjerte

Bøn opdelt i grupper

Når bedeemnerne er præsenteret, opfordres forsamlingen til at danne grupper, hvor gruppens deltagere: a. hvis de ikke kender hinanden, præsenterer sig for hinanden b. hvis de kender hinanden godt, kort fortæller, hvad der ligger dem specielt på hjerte.
Derefter beder man for bedeemnerne fra bedefolderen, eventuelt suppleret med aktuelle bønner og bønner fra gruppen. Det er inspirerende, når der bedes korte bønner og for et emne ad gangen.

Bønnebannere

I bedeugen kan man i kirken, missionshuset eller i bedegruppens rum sætte bannere eller plakater op på væggene.

I toppen står hovedtemaet for hver dag, eventuelt et bibelord og de vigtigste bønneemner. Brug forskellige farver og skriv med store bogstaver, så det let kan læses på afstand.
Banneret/plakaten kan fungere som en huskeseddel og som en hjælp til at huske bønneemnerne, uanset om man beder en ad gangen, i grupper, ved en bønnevandring eller på andre måder.
Banneret/plakaten kan også være en hjælp, hvis du vælger at have en leder til at bede fra prædikestolen/talerstolen og nogle få, som er blevet spurgt om at bede højt for noget bestemt. De kan bedre huske at nævne dagens bedeemner, når teksten kan læses, hvor man sidder eller står.

Bøn i mindre grupper i stilhed

Det foregående forslag kan kombineres med bøn i stilhed. Emnerne for bønnen nævnes i gruppen, som derefter beder sammen i stilhed for det nævnte. Som afslutning kan man eventuelt bede Fadervor højt i fællesskab.

Bønnevandring i kirken

En enkel form for bønnevandring, som kan involvere mange personer, er at gå til forskellige stationer eller steder inden for kirkebygningen. Stationerne kan være indrettede med billeder, symboler, levende lys osv., og der kan sættes skriftsteder op, der giver fundament og stof til bønnen.

En plakat ved hver station kan indeholde bedeemner fra bedefolderen, eller den kan angive forskellige områder:  a. det personlige – b. det lokale miljø – c. vort land – d. vores verden e. et specifikt område, hvor nøden er stor eller eventuelt et missionsfelt.
Ved hver station standser man i stilhed og beder for de bedeemner, der er nævnt på plakaten.
En anden mulighed er, at man skriver bønner på små stykker papir, som lægges i bønnekurve/krukker, eller man tænder lys for de personer, lande og behov som er nævnt.

Bønnevandring uden for kirken

En anden form for bønnevandring er at gå i små grupper rundt i kirkens nærmeste omgivelser og standse på egnede steder og bede for det lokale samfund. En gruppeleder kan minde om bedeemner i verden omkring kirken. Når grupperne vender tilbage, kan man dele erfaringer og slutte med en fælles bøn.

Bøn og brunch

Kombiner et bønnemøde med et måltid, fx brunch lørdag formiddag eller middag en hverdagsaften.
Efter en kort introduktion og måltidet selv, kan man synge et par sange, og derefter lade en person sige noget om sin personlige erfaring med bøn. To-tre udvalgte personer kan bede højt for udvalgte bønneemner. Det kan kombineres med andre skrevne bønneemner, som man beder for to og to. Bønneemnerne kan eventuelt skrives på sedler af deltagerne, inden man parvis beder sammen.

Sms-bønner

Overvej mulighederne i at sende korte bønner pr. sms i løbet af bedeugen. Mange unge finder det naturligt at inddrage sms’er i deres daglige bønspraksis og vil sætte pris på at modtage “dagens bøn” på sms

Spaghetti og bøn 

Program for bedeuge-spaghettigudstjeneste i Sct. Hans Kirke, Odense, bedeugen 2015, ca. 30-40 min – et eksempel.
Sang: “Velkommen i Guds Hus i dag”.
Indledende ekkobøn v. præsten (præsten beder en sætning – menigheden gentager).
Kort dramastykke (ca. 3 minutter) om et barn, der beder aftenbøn sammen med sin bamse og reflekterer over bønnen “Komme dit rige”.
Sang: “Tak, Jesus, at dit Rige er for børn” samt “Jeg tror, Himlen er…”

 Bønnestationer:
– Mulighed for at tegne/skrive en bøn og tegne sine forestillinger om Guds Rige.
– Mulighed for at tænde lys (i lysgloben) for en person, man gerne vil have med i Guds Rige.
– Mulighed for at ligge på måtter og tænke på/bede for Guds Rige, mens man hører stille musik.
– Fælles afslutningsbøn samt Fadervor og velsignelsen ved præsten.
Sang: “Kære Gud Fader i Himlens slot”.
Fællesspisning: Pasta og kødsovs.

Kortere aftener

Overvej at arrangere kortere møder, f.eks. kl. 18.30 – 19.30, hvor der udelukkende fokuseres på bøn. Aftenen kunne f.eks. bestå af lovsang, en kort samtale om bøn og derefter bøn på en nytænkende måde, f.eks. bønnestationer efterfulgt af en afslutning. Denne opbygning vil appellere til mange unge.

Bønnens fem rum

En leder med fornemmelse for sin gruppe kan skabe en inspirerende ramme for fælles bøn, som mange kan føle sig involveret i. Lederen sørger for, at gruppen blidt og smidigt bevæger sig fra rum til rum, så man undgår at hver enkelt beder for alt fra ens syge moster til sultens ofre i verden. Lederen kan opfordre deltagerne til at bede så mange gange, de vil, men kun dække et emne ad gangen, Rammen for bønnen er bevægelsen gennem fem rum:

1. Vi går ind i stilhedens rum – Jesus er her. Lederen citerer Matt 18, 19- 20: “Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem” – og opfordrer deltagerne til at fokusere på den korsfæstede og opstandne Herre i stilhed.
2. Tak Herre. Vi går ind i tilbedelsens rum. Vi takker for Jesu nærvær, og deltagerne kan takke og prise Gud med korte sætninger.
3. Vi bøjer os og knæler (i tankerne) i sukkenes rum – hjælp mig, Herre. Her er der fokus på bekendelse af synd og bønner om hjælp. Personlige bekendelser forgår i stilhed, mens mere generelle bekendelser, som gruppen er blevet enige om, siges højt.
4. Vi går ind i forbønnens kraftfyldte rum – hjælp min bror og søster og beder kort for lokale, nationale, europæiske, internationale behov.
5. Vi går ind i handlingens rum og giver bønnerne ben at gå på – brug mig, Herre. Vi udtrykker vores villighed til at være en del af svaret på vores bønner.